معرفي واحد آزمايشگاه:
​​​​​​​

  • انجام تستهاي عمومي و تخصصي با تكنولوژي روز و بالاترين دقت

  • بيوشيمي عمومي و تخصصي، سرولوژي و ايمونوسرولوژي، هماتولوژي و انعقادي، ميكروبشناسي، آناليز ادرار، انگل شناسي و تست هاي هورموني مانند پانل تيروييد، تست پروستات، ويتامين D و ...

  • ارائه خدمات اورژانس جهت تست هاي روتين و تخصصي قلبي نظير Digoxin، Troponin و D-dimer توسط دستگاه وايداس در كمترين زمان

  • ارائه خدمات در 24 ساعت شبانه روز

  • داراي كارشناسان مجرب و حرفه اي

  • داراي بخش هاي مجزا و اختصاصي جهت نمونه گيري آقايان و بانوان

  • تمامي آزمايشات در اين آزمايشگاه مطابق با استانداردهاي بين المللي و دستگاه هاي مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سلامت كشور انجام ميشود.


​​​​​​​شماره داخلي: 173