انجام  تستهاي عمومي و تخصصي با تكنولوژي روز و بالاترين دقت

بيوشيمي عمومي و تخصصي ،سرولوژي و ايمونوسرولوژي ،هماتولوژي و انعقادي،ميكروبشناسي،آناليز ادرار،انگل شناسي و تست هاي هورموني مانند پانل تيروييد،تست پروستات،ويتامين
ارائه خدمات اورژانس جهت تستهاي روتين و تخصصي قلبي نظير                                           توسط دستگاه وايداس در كمترين زمان
ارائه خدمات در 24 ساعت شبانه روز
داراي كارشناسان مجرب و حرفه اي
داراي بخش هاي مجزا و اختصاصي جهت نمونه گيري آقايان و بانوان
تمامي آزمايشات در اين آزمايشگاه مطابق با استانداردهاي بين المللي و دستگاه هاي مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سلامت كشور انجام ميشود

D
D-dimer,Troponin ,  Digoxin
​....و