بخش آنژيوگرافي واقع درطبقه اول بيمارستان مي باشد كه شامل يك اتاق عمل كاتتريسم و قسمت ريكاوري مي باشد. خدمات آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي عروق كرونر، آنژيوگرافي وآنژيوپلاستي عروق مغزي، تعبيه پيس ميكر موقت و دائم، تعبيه ICD دائم، بررسي الكتروفيزيولوژي قلبي و نيز Ablation  بصورت هرروز هفته و با برنامه از قبل تعيين شده جهت كليه مراجعين انجام  مي شود از طرفي اين واحد بصورت  24 ساعته جهت بيماران اورژانسي كه نياز به مداخله آني داشته باشند خدمت رساني مي نمايد.