بخش آنژيوگرافي واقع درطبقه اول بيمارستان مي باشد كه شامل يك اتاق عمل كاتتريسم وقسمت ريكاوري مي باشد . خدمات آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي عروق كرونر، آنژيوگرافي وآنژيوپلاستي عروق مغزي، تعبيه پيس ميكر موقت و دائم ، تعبيه          دائم، بررسي الكتروفيزيولوژي قلبي و نيز
بصورت هرروز هفته و با برنامه از قبل تعيين شده جهت كليه مراجعين انجام  مي شود از طرفي اين واحد بصورت  24ساعته جهت  بيماران  اورژانسي  كه  نياز به
مداخله آني داشته باشندخدمت رساني مي نمايد
ICD
 Ablation