واحد اورژانس بيمارستان قلب شفا در طبقه همكف، روبروي درب ورودي بيمارستان مي باشد. اين بخش داراي 4 قسمت به شرح زير مي باشد:

  • اتاق ترياژ با يك تخت

  • اتاق CPR با دو تخت

  • بخش فوريت با سه تخت  جهت بيماران تحت نظر

  • بخش اورژانس با پنج تخت جهت بيماران بستري و در انتظار تخت CCU  (تمام اقدامات درماني كه در بخش CCU بايد انجام شود در بخش اورژانس قابل اجرا مي باشد.)

 پزشك عمومي در اورژانس بيمارستان شفا به صورت 24 ساعته حضور فعال دارد و در صورت مراجعه بيمار بلافاصله توسط پزشك اورژانس ويزيت شده و در صورت مشكلات قلبي با آنكال كارديولوژيست تماس گرفته مي شود و بعد از شرح وضعيت باليني بيمار هماهنگي هاي لازم جهت درمان را انجام ميدهد.​​​​​​​