واحد اورژانس بيمارستان قلب شفا در طبقه همكف روبروي درب ورودي بيمارستان مي باشد

داراي 4 قسمت كه شامل:اتاق ترياژ با يك تخت،اتاق
CPR
با دو تخت،بخش فوريت با سه تخت
جهت بيماران تحت نظر و بخش اورژانس با پنج تخت جهت بيماران بستري و در انتظار تخت
​CCU
 ( تمامي اقدامات درماني كه در بخش           بايد انجام شود در بخش اورژانس قابل اجرا مي باشد)
CCU
پزشك عمومي در اورژانس بيمارستان شفا بصورت 24ساعته حضور فعال دارد و در صورت مراجعه بيمار بلافاصله توسط پزشك اورژانس ويزيت شده در صورت مشكلات قلبي باآنكال كارديولوژيست،
تماس گرفته مي شود و بعد از شرح وضعيت باليني بيمار هماهنگي هاي لازم جهت ادامه درمان را انجام مي دهد