معرفي بخش هاي CCU


​بخش CCU-A واقع در طبقه سوم بيمارستان داراي 6 تخت بستري و كادر با تجربه مي باشد. تنها در اين بخش بيماران پس از جراحي قلب از بخش ICU پذيرش مي شوند. در صورت نداشتن تخت خالي در بخش ICU بيماران اينتوبه در اين بخش تحت نظر قرار ميگيرند. به دليل بيماران جراحي قلب باز در اين بخش، پذيرش بيماران عفوني ممنوع مي باشد.

بخش CCU-B واقع در طبقه دوم بيمارستان داراي 14 تخت بستري مي باشد. كه از دو استيشن CCU-B و  POST CCU تشكيل شده و هر كدام شامل 7 تخت مي باشند. بيماران بستري در اين بخش شامل بيماران آنژيوگرافي، آنژيوپلاستي مي باشند. تجهيزات اين بخش شامل دستگاه الكتروشوك، نوار قلب، دستگاه ساكشن سانترال (بعضي تختها) و دستگاه اكو مي باشد. اتاق هاي ايزوله مجهز به درب ورودي مجزا  مي باشد كه امكانات لازم را در اتاق اسكراب  دارا مي باشد.

بخش CCU-C‌ واقع درطبقه دوم بيمارستان داراي 8 تخت بستري مي باشد كه يكي ازتختهاي ايزوله، مجهزبه درب ورودي مجهز مي باشد كه امكانات لازم براي ايزولاسيون را دراتاق اسكراب دارا مي باشد. تجهيزات اين بخش شامل دستگاههاي الكتروشوك، نوارقلب، ساكشن سانترال (بعضي تختها) مي باشند.