​​​​​​​​معرفي بخش هاي
​CCU

بخش CCUA واقع در طبقه سوم بيمارستان داراي 6 تخت بستري و كادر با تجربه مي باشد.تنها در اين بخش بيماران پس از جراحي قلب از بخش ICU پذيرش مي شوند.در صورت نداشتن تخت خالي در بخش ICU بيماران اينتوبه در اين بخش تحت نظر قرار ميگيرند.به دليل بيماران جراحي قلب باز در اين بخش ،پذيرش بيماران عفوني ممنوع مي باشد.

  كه هر كدام   شامل 7 تخت مي باشد ( CCU B   و POST CCU  ) واقع در طبقه دوم بيمارستان داراي 14 تخت بستري مي باشد . شامل دو استيشن بخش CCU B
بيماران بستري در اين بخش  شامل بيماران آنژيوگرافي ، آنژيوپلاستي
تجهيزات اين بخش شامل  دستگاه الكتروشوك ، نوار قلب ، دستگاه ساكشن سانترال( بعضي از تخت ها ) و دستگاه اكو  مي باشد
اتاق هاي ايزروله مجهز به درب ورودي مجزا  مي باشد كه امكانات لازم را در اتاق اسكراب  دارا مي باشد

واقع درطبقه دوم بيمارستان داراي 8 تخت CCU-B 
بستري مي باشد كه يكي ازتختها ايزوله ،مجهزبه درب ورودي مجهز مي باشد كه امكانات لازم براي ايزولاسيون را دراتاق اسكراب دارا مي باشد
تجهيزات اين بخش شامل دستگاههاي الكتروشوك،نوارقلب،ساكشن سانترال (بعضي تختها) مي باشند