واحد داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان فوق تخصصي قلب شفاي گلستان، در شيفت صبح و عصر در بازه زماني 7:30 الي 20 آماده ارائه خدمت به بيماران و مراجعين محترم مي باشد.
خدمات واحد داروخانه:
·       ارائه خدمات براي مراجعين سرپايي و بستري
·       تهيه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي براي كليه بيماران به ويژه بستري
·       پاسخگويي به سوالات علمي پزشكان و بيماران
 
مسئول فني شيفت صبح و عصر: خانم دكتر بهناز بسطامي
مسئول واحد: آقاي رامين مقيسه
مسئول انبار: خانم حنيفه گرگاني
تعداد پرسنل موجود در بخش: 3 نفر
 
شماره داخلي: 106
شماره مستقيم: 32328495-017