مسئول فني داروخانه: دكتر بهناز بسطامي
داروخانه بيمارستان قلب شفا گلستان جهت ارائه به بيماران بستري و سرپايي همه روزه از ساعت 7:30 الي 20 شب  دايراست. مكان داروخانه در ورودي بيمارستان قرار گرفته و به سهولت در دسترس مي باشد.