ﺳﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن :
اﻟﻒ  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮي از ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

1) مراﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه وي ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮي
2) وارد ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش
3) اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه وي  
4) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺴﺘﺮي
5) ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و دستبند شناسايي بيمار
6) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﺗﺎق و ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي
7) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﻒ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ  ﺑﯿﻤﺎر (  ﺑﯿﻤﺎرﺑﺮ–وﯾﻠﭽﺮ–
ﺑﺮاﻧﮑﺎرد- وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي در اورژاﻧﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)

ب : ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: 

1) درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮي از ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ
2) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اورژاﻧﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه وي
3) ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻗﺖ در اورژاﻧﺲ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اداﻣﻪ درﻣﺎن
4) ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر (دﺳﺘﻮر ﺑﺴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ-​​​​​​​داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه)

5) راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي 


ج: نكات لازم جهت همكاري با پرسنل بيمارستان به منظور رعايت نظم و بهداشت:

1) ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﯾﺮش در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
​​​​​​​2) ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺗﺎق و ﺗﺨﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮔﺮدد.
3) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي از وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻒ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
4) در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و ﻋﺪم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي تعيين ﺷﺪه ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي (اﺳﺘﺤﻤﺎم ، ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ ، ﻣﺴﻮاك زدن و ...) ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
5) ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ از ﮔﺎن و ﮐﻼه ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
6) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮال و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﺎن ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺪارد.
7) آژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ روزه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻬﺮي و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
8) از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و رﻓﺎه ﺣﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران، در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.


​​​​​​​د: ﺳﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ:

1) ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺨﺶ
2) ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داروﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل داروﻫﺎ و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر
​​​​​​​3) ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺸﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
5) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺒﺾ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب  
6) وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
7) درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺑﺮﮔﻪ ﺧﺮوج از واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
8) اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ اول ﺑﺮﮔﻪ ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﺮگ ﺧﺮوج ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺑﯿﻤﺎر