انتخاب زبان:
​​​​​​​

خدمات ارائه شده در واحد كلينيك به شرح ذيل مي باشد
هولتر نوارقلب

1-معاينه بيمارا ن ، درمان بيماران قلبي عروقي وكنترل فشار خون
انجام الكتروكارديوگرافي (نوار قلب)
انجام اكوكارديوگرافي
4-انجام تست ورزشETT: كه گاهي تست تسمه نقاله (تردميل)يا تست ورزش هم ناميده مي شود ،براي برسي چگونه عملكرد قلب به هنگام فعاليت مي باشد.انجام تست ورزش به پزشك شما كمك مي كند كه نوع و سطح فعاليت مناسب شما را تعيين مي كند.
5-استرس اكو كارديوگرافي : كه توسط فلوشيپ اكو انجام مي گردد روشي است كه عملكرد قلب را در هنگام استرس بررسي مي نمايد.
6-اكو مري TEE :نوع خاصي ازاكو كارديوگرام قلب است كه توسط فلوشيپ اكو (پزشك متخصص اكو )انجام مي شود اين روش معمولا زماني انجام مي شود كه پزشك شما مي خواهد قلب را بطور دقيق تري مشاهده كند .
پزشك متخصص از اكو مري براي تشخيص موارد زير استفاده مي كنند ،
      بيماري هاي عروق كرونر
     بيماري هاي قلبي مادرزادي
       حملات قلبي
      انوريسم ائورت
    كارديوميوپاتي
    بيماري هاي دريچه قلب
     اندوكارديت
   اسيب ديدگي ائورت يا قلب
    تشخيص لخته هاي خوني كه مجر به سكته مغزي مي شود
  
اكو جنين
انجام معاينات بعد از عمل جراحي قلب باز ،آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي
چكاپ منظم ساليانه قلب و عروق
آناليز (چك كاركرد  باطري قلب)