اين بيمارستان در 5 طبقه فعال مي باشد :
طبقه منفي يك
: بخش هاي اداري - راديولوژي _ آزمايشگاه و تاسيسات
طبقه اول: بخش هاي آنژيوگرافي و پست آنژيوگرافي 
طبقه دوم: CcuC ، CcuB  ، Post ccu  و رختشويخانه 
طبقه سوم: CcuA  ، IcuoH و واحد استريليزاسيون 
طبقه چهارم: اتاق عمل ( جراحي قلب )