كلاس تفسير گرافي قفسه سينه

با حضور محترم جناب آقايان دكتر بهادريان و دكتر نوري و سوپروايزر محترم آموزشي جناب آقاي تاجي