جلسه شاخص ها و چگونگي روند اجرايي برنامه اعتبار بخشي

جلسه در خصوص شاخص ها و چگونگي روند اجرايي برنامه اعتبار بخشي در محل سالن كنفرانس با حضور مديريت محترم سركار خانم دكتر سرشار و مسئول محترم دفتر بهبود كيفيت و مترون و سوپروايزر محترم و مسئولين واحدها