روز پرستار مبارك

کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند،
خواه نیاز او برآورده شود یا نه،
همانند روزی که از مادر متولدشده؛
از گناهان ‏پاک می‌گردد…
«خوش به حالت و روزت مبارک پرستار مهربان»